KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır. ) Altek Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.( bundan sonra FİRMAolarak anılacaktır. ) ile www.qapel.com internet sitesine ( bundan sonra SİTE/veya Portal olarak anılacaktır.) üye olan KULLANICI arasında , SİTE’nin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI tarafından ön kayıt formunun doldurulup onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2 SİTE’ye üye olarak, SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu sözleşmeyi onaylamakla ve siteyi kullanmaya başlamakla 13 yaşın üzerinde olduğunuzu Kabul etmiş sayılırsınız.MADDE 2- TANIMLAR

2.1 FİRMA : Gerçek dünya ile internet dünyası arasında en yakın paydaşlığı sağlayan yeni bir ticari-sosyal platformunu sunandır .Gerçek dünyada sosyal insan tanımına ve yaşam tarzına uygun bireylerin , internetteki sosyalliklerini kazanca çevirerek yaşamlarına artı değer sunan ekonomisi olan bir sistemi hayata geçirendir.

2.2 KULLANICI :SİTE platformunda üyelik hesabı formunu dolduran ve SÖZLEŞME’yi onaylayarak SİTE platformuna üye olan kişi veya kişilerdir.

2.3 İŞ ORTAĞI : SİTE platformu içinde görev veya kampanya düzenleyen ve PAZAR YERİ’nde hizmet/hizmetler veya ürün/ürünleri teşhir edilen kurum, kuruluş, firma, gerçek kişi,…vs.

2.4 PAZAR YERİ :SİTE platformunda İŞ ORTAK’larının ürün veya hizmetlerini KULLANICI’lara sundukları alandır.

2.5 GÖREV : İŞ ORTAĞI tarafından KULLANICI’ya SİTE üzerinden kazanım sağlayan eylem ve eylemlerdir

2.6 QAPEL : SİTE platformunda görevlerin KULLANICI’ lar tarafından tamamlanması ile kazanılan veya yine SİTE platformunda yer alan İŞ ORTAK’ larının PAZAR YERİ’ nde KULLANICI’ lara sunmuş oldukları kampanyalardaki ürün/ürünler ve hizmet/ hizmetlerin ekonomik değeridir.MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI3.1 Sözleşmenin konusu, SİTE’de sağlanan iletişimin ve sunulan hizmetlerin, bu iletişim ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti içindir.

3.2 Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve Gizlilik Protokolü ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak FİRMA tarafından açıklanan ve açıklanacak olan her türlü beyanı kabul etmiş olmakta ve bu tür belgelerin tamamı da bu SÖZLEŞME’ nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilmektedir.MADDE 4- ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI4.1 Üyelik, SİTE’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen KULLANICI tarafından SİTE’ye üye olmak için gerekliolan üyelik formunun doldurulması ( ad, soyad, doğum günü, e-mail, cinsiyet,şifre…vs ) verdiği bilgilerin doğruluğunun onaylanması ile tamamlanır.Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisini haiz olamaz.KULLANICI SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve iletişim bilgilerinin doğruluğu ile bu bilgilerin yalnızca kendisine ait olmasından bizzat sorumlu olup, bu bilgilerin doğru olmamasından ve/veya başkasına ait olmasından ötürüdoğacak tümzararlardan bizzat kendisi sorumlu olacaktır.

4.2 KULLANICI’nın üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile SİTE’nin uğrayacağı her türlü zarar için KULLANICI’ya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı vardır.SİTE’ nin bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

4.3 KULLANICI, üye formunu doldurması itibariyle 24 saat sonra üyeliğinin aktivasyonunu üye formunda verdiği e-mail ile sağlayacaktır.Bu e-mailin doğrulanmaması halinde, üye SİTE’de yer alan görev/görevleri yapamayacaktır.

4.4 KULLANICILAR’ın SİTE’ye erişebilmesi ve SİTE’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için her bir KULLANICI’ nın ayrı bir kullanıcı adı ve şifresi olacaktır.Bu kullanıcı adı ve şifre kullanılarak SİTE’ye girilmesi halinde FİRMA, SİTE’ye giriş yapan kişilerin işbu SÖZLEŞME kapsamında üyeliği kullanmaya yetkili olduklarını varsaymaktadır.FİRMA’nın yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.5 KULLANICI üyeliğe ilişkin olarak sadece bir hesaba sahip olabilir. KULLANICI’ ya ait SİTE’ de birden fazla hesap tespit edilmesi veya çeşitli teknik imkanlar sayesinde görevleri hazır bot vs gibi yazılımlarla yerine getirmesi gibi hile eyleminin tespiti halinde bu maddenin ihlalinden dolayı ilgili KULLANICI’ nın SİTE ‘ de kayıtlı olan tüm hesapları bildirimsiz olarak SİTE tarafından iptal edilir.

4.6 KULLANICI’nın üyelik hesabının tarafımızdan veya KULLANICI’nın kendi tarafından iptal edilmesi durumunda hesabın iptali gerçekleşmiş olur .KULLANICI’nın üyelik hesabının iptal edilmesi SİTE sisteminde bu üyeliğe ait bilgilerin silinmesi anlamına gelmemektedir.MADDE 5- KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.1 KULLANICI, üyelik prosedürlerini yerine getirirken ,SİTE’nin hizmetlerinden faydalanırken ve SİTE’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, SÖZLEŞME’de yer alan tüm şartlara, SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuatlara uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 KULLANICI, FİRMA’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, FİRMA’nın kendisinde veya sitesinde kayıtlı olan bilgileri resmi yetkili kurum, makam ve otoritelere açıklamaya yetkili olacağını ve bu nedenle FİRMA’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 KULLANICILAR’ın SİTE tarafından sunulan kampanya/ kampanyalar veya görev/görevlerden yararlanmak amacıyla SİTE’ nin üyelik hesabına girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen KULLANICILAR’ın sorumluluğundadır.KULLANICILAR, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer KULLANICILAR’ın , SİTE’ nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. Ayrıca kullanıcılar, SİTE’ye giriş yaparken kullandıkları diğer sosyal mecra hesaplarının kendilerine ait olduğunu, üye olurken beyan ettikleri bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, diğer sitelerdeki veya site içinden yönlendikleri sitelerdeki hesap ve şifre güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu, bu sitelerin gizlilk ve güvenlik politikalarından veya bunlardaki değişikliklerden FİRMA veya QAPEL’in sorumlu olmadığını peşinen Kabul ederler.

5.4 KULLANICI , SÖZLEŞME kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.5 SİTE platformunda FİRMA, İŞ ORTAK’ larının sunmuş olduğu sunduğu kampanya veya görevlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler.KULLANICIlar’ın SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.Her KULLANICI , FİRMA ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SİTE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 FİRMA, KULLANICI ‘NIN SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak SİTE üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7 Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında, haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar,internet trafiğinde tıkanmalar, yığılmalar ve benzerleri nedeniyle SİTE’nin çalışmaması halinde, arıza SİTE tarafından en kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır.Bu süre zarfında hizmetin sağlamamasından dolayı KULLANICI’nın hiçbir şekilde herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

5.8 İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI diğer KULLANICILAR’ı taciz ve tehdit etmeyeceğini, diğer KULLANICILAR’ın servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı yakışıksız, Topluluklar (millet, azınlık, mezhep gibi her türlü sosyal ve dini gruplar) hakkında tahrik edici ve küçük düşürücü, Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşı, nefret dolu, siyasi içerikli ya da kanun dışı içerikler yayınlamayacağını, diğer KULLANICILAR ’ın bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi , program ve link göndermeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda FİRMA; kullanıcının üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz sonlandırır.

5.9 KULLANICI’nın üyeliği işbu SÖZLEŞME koşullarına aykırılık sebebi ileFİRMA tarafından tek taraflı iptal edildiğinde; kullanıcının varsakazanmış olduğu QAPEL’ler SİTE’nin havuzunda yer alacaktır.KULLANICI, bu QAPEL’ler ile ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. İptal edilen hesaptaki her türlü sanal kazanımları da aynı şekilde hesabın iptali ile birlikte ortadan kalkar, başkaca bir hesaba transferi söz konusu olmaz. Sözleşmeyi feshettiği veya siteyi kullanmadığı, kullanmaktan vazgeçtiği durumlarda da birikmiş QAPEL’I varsa bunun paraya çevrilmesini isteyemez, bir başkasına devredemez, QAPEL kullanımı bir kampanya için belli bir süre ile sınırlandırılmış ise ve bu sürede kullanılmayan QAPELleri için herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

5.10 KULLANICI, SİTE’ye üyelik esnasında verdiği kişisel bilgilerinin işbu SÖZLEŞME ve GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamında FİRMA tarafından kullanılacağını bildiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 KULLANICI, SİTE’de oluşturulabilecek ve kullanılacak olan iletişim alanlarını ve ayrıca diğer SİTE KULLANICI’larının kullanıcı adı ve adreslerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde yasalara aykırı, rahatsız edici, küfür, hakaret, aşağılama içeren, ahlaka ve adaba aykırı olan, pornografik öğeler barındıran, terör, ırkçılık, şiddet ve benzeri konularda propaganda yapan, slogan, porno & adult resim ve parti logosu içeren avatar kullanmak, QAPEL kullanıcı yönetici veya İş Ortaklarını küçümseyici, posta, resim ve benzer uygulamalar, içerikler için kullanamaz, bunları postalayamaz.MADDE 6-SİTE HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ6.1 FİRMA, SİTE’ de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; KULLANICI’ların sisteme yükledikleri bilgilerive içerikleri, KULLANICI’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.FİRMA, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.KULLANICI’lar FİRMA’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.FİRMA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü taktirde, FİRMA tarafından yapılabilir.FİRMA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin KULLANICI’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararların, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI’ya aittir.

6.2 FİRMA, SİTE’de sağlanan hizmetlerin ve yer alan ürünler ile ilgili olarak KULLANICI’lar arasında veya KULLANICI ve İŞ ORTAK’ları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklardataraf değildir.

6.3 SİTE, KULLANICI’ların verdiği ve veri tabanında bulunan tüm bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, KULLANICI’larının genel eğilimlerini belirlemek, site içeriğini zenginleştirmek için kullanma ve başta SİTE içeriğindeki İŞ ORTAK’larına olmak üzere ilgili 3. Kişilere bu istatistiksel bilgileri kullandırma hakkına sahiptir.

6.4 FİRMA, işbu SÖZLEŞME içerisinde tanımlı olan kampanya ve görevleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman SİTE’ de gerekli göreceği değişiklikleri ve/veya uyarlamaları yapabilir.

6.5 KULLANICI’lar ve FİRMA hukuken bağımsız taraflardır.Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.SÖZLEŞME’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6.6 FİRMA, işbu SÖZLEŞME de bahsi geçen hizmetleri, ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili SİTE üyelik hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu SÖZLEŞME’de belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu SÖZLEŞME kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu SÖZLEŞME’nin 3. Maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapıyı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. FİRMA, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu SÖZLEŞME ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapıyı durdurabilir veya son verebilir.

6.7 FİRMA, SİTE’ye yapılabilecek fiziksel ve sanal saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.8 SİTE platformunda KULLANICI’lara avantajlı kullanım imkanı sağlayan PAZAR YERİ’ nde İŞ ORTAK ’ları tarafından belirlenen ve teşhir edilen hizmet/hizmetler ve ürün/ürünler yer alacaktır.Pazar Yeri’nde yer alacak olan hizmet/hizmetler ve ürün/ ürünler KULLANICI’ların kazanmış oldukları kuponların kullanım alanı olup KULLANICI’nıninisiyatifindedir.

6.9 SİTE platformunda yer alan PAZAR YERİ ile alakalı İŞ ORTAK’ larının sunacakları kampanyalara ilişkin olarak kampanya veya kampanyalar o anki mevcudiyetle sınırlıdır.Hizmet veya Ürünlerin PAZAR YERİ’nde teşhir edilmesiyle bunların stokta bulunup bulunmamasının kontrolünü FİRMAsağlamamaktadır ve bunun taahhüdünü vermemektedir.

6.10 PAZAR YERİ’nde yer alan hizmet veya ürünlerin QAPEL olarak değerinin belirlenmesi burada yer alan İŞ ORTAK’ larına aittir.

6.11 FİRMA, KULLANICI’nın platformda kazanmış olduğu kuponları kullanabilmesi için SİTE’de o an varolan kampanya veya kampanyalarla alakalı olarak İŞ ORTAK’larının linklerine yönlendirebilir.Bu yönlendirilen linklerin içeriğinden FİRMA ‘ nın sorumluluğu yoktur.

6.12 SİTE; KULLANICI’nın üyelik sırasında verdiği iletişim araçlarına bilgi ve reklam iletmek hakkına sahip olup, aksi bildirilmedikçe KULLANICI üye olarak, bildirdği cep telefonuna, e-mail adresine , posta adresine SİTE hizmetleri ve kapsamında ulaşılabileceğini kabul etmektedir.

6.13 FİRMA; Pazar YERİ’ nden alınan ürünlerle ilgili Tüketici Mevzuatı kapsamında, satan, üreten veya pazarlayan sorumluluğu yoktur. Bu sorumluluklar İş ORTAK’ larına ait olduğu gibi mevzuattan doğacak taleplerin muhatabı da Pazar YERİ’ nde bulunan İŞ ORTAK’ larıdır.

6.14 Firma işbu sözleşme konusu hizmeti sitede olduğu gibi sunmaktadır. Hiçbir kişi veya kuruma reklama tıklama garantisi, müşteri, kar, gelir, kazanç, portföy arttırımı vs gibi kazanım garantileri vermez. Sitede yayınlanan linklerde yer alan içeriklerin ve üçüncü kişilere ait içeriklerin doğruluğu ve gerçekliği ile ilgili sorumluluk Firma’nın değildir.MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİFİRMA, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda SİTE’de ilan ederek değiştirebilir.İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.Değişiklikleri takip etmek KULLANICI’ nın sorumluluğundadır.FİRMA’nın değişiklikleri KULLANICI’ya bildirme yükümlülüğü yoktur.KULLANICISİTE’ de yer alan hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.İşbu sözleşme KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.MADDE 8- GİZLİLİK POLİTİKASIFİRMA, KULLANICI ’lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. FİRMA, KULLANICI’ lara ait gizli bilgileri, SÖZLEŞME’ de ve Gizlilik Politikasında müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılamaz.MADDE 9- SÖZLEŞME SÜRESİİşbu SÖZLEŞME, KULLANICI SİTE’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.MADDE 10-ÖDEME ve TESLİMAT10.1 KULLANICI’nın SİTE platformunda yer alan görevleri uygun şekilde gerçekleştirmesi sonucunda kazanmış olduğu QAPEL’leri yine SİTE platformunda PAZAR YERİ’nde var olan hizmet veya ürünü almayı onaylaması ile KULLANICI’nın hesabından almış olduğu hizmet veya ürünün QAPEL değeri KULLANICI’ nın SİTE hesabından hizmeti veya ürünü aldığı an itibariyle düşülür.

10.2 KULLANICI, İŞ ORTAK’larının SİTE platformunda sağlamış olduğu hizmet veya ürünün teslimi ile ilgili olarak, İŞ ORTAĞI’ nın ürünü kargolamasından ya da hizmeti sağlamasından itibaren üç ( 3 ) gün içinde SİTE’de yer alan “teslim aldım” onayını vermek zorundadır. KULLANICI, “teslim aldım” onayını üç (3 ) gün içinde vermediği takdirde SİTE, ürünün KULLANICI tarafından teslim alındığı kabul ederek İŞ ORTAK’larına hizmet veya ürün ile alakalı QAPEL transferini gerçekleştirecektir.MADDE 11- TAZMİNATKULLANICI, FİRMA’ yı, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, iştiraklerini ve bağlı kuruşlarını, SİTE’yi kullanması ile ilgili olarak, FİRMA aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep ve iddiadan muaf tutmayı ve onlara karşı hiçbir mecrada aleyhte beyanda bulunmayacağını, sözleşme süresince ve sonrasında onlarla haksız rekabet içine girmeyeceğini, bu tür eylemlerden kaçınacağını, aksi halde her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi kabul eder.MADDE 12- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İÇERİĞİFİRMA, KULLANICI’ lar ve Anlaşmalı Kuruluşlar ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin yayıncısıdır, içerik sağlayıcısı veya bu bilgilerin üreticisi değildir. FİRMA’ nın bu bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. SİTE dahilindeki içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu, içeriği oluşturan kişinin kendisine aittir. Ayrıca üyeler ve diğer üyeler, üyeler ve üçüncü taraf şahıslar ve kurumlar arasındaki iletişimde hukuka aykırı faaliyetlerde bulunulması durumunda doğacak zararlardan veya bu kişiler tarafından üretilen içeriklerden FİRMA sorumlu değildir.MADDE 13- İPTALİşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI , SİTE platformunda faydalanacağı hizmet veya ürün ile ilgili iptal gerektiren hallerde iptale ilişkin husus KULLANICI ve İŞ ORTAK’ları arasındaki ilişki ile sınırlı olup, iptale ilişkin FİRMA’ nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.MADDE 14- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI14.1 QAPEL markasının ve SİTE’ nin mülkiyeti FİRMA’ya ait olup, SİTE, FİRMA tarafından işletilmektedir. Bu bağlamda, QAPEL markasının tüm kullanım ve mülkiyet hakkı FİRMA’ ya ait olup, SİTE’ nin içeriği, sitede yer alan tüm tasarım, kod, logo, marka, telif hakkı içeren tüm içerikler ve buna ilişkin fikri hak konusu tüm unsurlar ve bunların maddi ve manevi tüm hakları FİRMA’ya aittir ya da hak sahibinin sarih izni ile kullanılmaktadır.

14.2 FİRMA tarafından açıkça izin verilmediği sürece SİTE’ nin içeriği hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrardan üretilemez, tekrardan yayınlamaz, değiştirilemez, indirilemez, yüklenemez veya dağıtılamaz. Site’ de yer alan herhangi bir içerik QAPEL ’in fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.

14.3 FİRMA’ nın SİTE içeriğinde yer alan veya SİTE üzerinden erişilebilen bir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığını veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.

14.4. Firma tarafından kullanıcıların yönlendirildiği veya site üzerinden bağlantı verilen üçüncü taraf site ve içeriklerin herhangi bir 3. Kişi veya tüzel kişinin haklarını ihlal etmesi durumlarından doğacak zararlardan Firma veya Qapel sorumlu değildir.MADDE 15-MÜCBİR SEBEPLERHukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, FİRMA, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme ya da ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FİRMA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa edememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için FİRMA’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.MADDE 16- SÖZLEŞMENİN FESHİFİRMA, KULLANICI ’nın işbu SÖZLEŞME’ nin ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kurallarıve de bu SÖZLEŞME’ deki hak ve yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, SÖZLEŞME’ yi tek taraflı olarakve bildirim yapmaksızın feshedebilecektir:

a) KULLANICI’ nın herhangi bir yöntem kullanarak, SİTE’ nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ,

b) KULLANICI ’nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) KULLANICI’ nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

Halinde yukarıdaki madde hükümleri uygulanacaktır.MADDE 17- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ117.1 İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.İşbu SÖZLEŞME’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17.2 İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflarda tarafların bilgisayar kayıtlarının ve SÖZLEŞME hükümlerininHukuk Muhakemeleri Kanununmadde 193 uyarınca muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten taraflar bu kayıtların delil olduğuna dair her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin telif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.